Fejlec 01

„Schnitta Sámuel” Magyar Éttermi Kultúráért Egyesület elnökségétől

                                                                            MEGHÍVÓ

                        Ezúton tisztelettel meghívom a „Schnitta Sámuel” Magyar Éttermi Kultúráért Egyesület (székhely: 4026 Debrecen, Darabos u. 4. fszt. 2. ) közgyűlésére!

                        A közgyűlés helye: 1143 Budapest, Stefánia út 34-36.

Regiment Étterem különterme

                        A közgyűlés ideje: 2019. november 25. 10 óra

                        Napirendi pontok:

 1. Az alapszabály módosítása
 2. Elnök  választás
 3. Az elnökség tagjainak választása
 4. Egyebek

A közgyűlésen minden tag részt vehet. A szavazati jog gyakorlásának feltétele a közgyűlésen történő regisztráció!

A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.

A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik (Alapszabály VIII.1. pont).

A szavazás nyilvánosan (nyíltan) történik (Alapszabály X. 11. pont).

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni

kell.(Alapszabály X.7.pont)

A közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlést ugyanezen helyszínre 10.30. percre hirdetjük meg, azzal, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz

A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.

Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak (Alapszabály X.5. pont).

Megjelenésére feltétlenül számítva, maradtam tisztelettel:

Debrecen, 2019. november 4.

        Török István János

                   elnök

Schnitta Sámuel Magyar Éttermi Kultúráért Egyesület
+36-30-990-94-01
www.schnittaegyesulet.hu

Melléklet: napirendi pontok részletezése az Alapszabály X.5. pont második bekezdése szerint

Melléklet!

A „Schnitta Sámuel” Magyar Éttermi Kultúráért Egyesület közgyűlésének napirendi pontjaihoz az Alapszabály X.5. pont második bekezdése szerint

 1. Az alapszabály módosítása (minden módosítási javaslat vonatkozásában egyenként kell szavazni!)

1.1. Dr. Kovács Mihályné javaslatai alapján az alábbi pontok kerülnének módosításra, azzal, hogy bemutatjuk a módosítással érintett szövegezést!

Az egyesület céljához:

 • Minden eszközzel támogatja a tanuló ifjúság szakmai képzését, elsősorban a szakirányú képzésért felelős pedagógusok gyakorlati munkáján keresztül, az Ifjúsági - vagy Oktatási Bizottság működtetésével.

Az elnökség ezen túlmenően az alábbi módosításokat javasolja az egyesület céljai vonatkozásában:

Az egyesület célja:

- Az egyesület éttermi-vendéglátós szakma érdekképviseletét látja el.

- A „hagyomány és modernizáció” alapelvnek megfelelően őrzi a magyar éttermi vendéglátás hagyományait és segíti azok átörökítését.

- Elősegíti a szakma gyakorlóinak azonos célok és feladatok megvalósításának koordinációját a szakmai munka tartalmi követelményeinek, színvonalának kidolgozásában és meghatározásában.

- Kezdeményezi szakmai rendezvények szervezését, részt vesz azok lebonyolításában. Szakmai jellegű továbbképzéseket szervez és lebonyolít tanulóknak, valamint gyakorló szakembereknek.

- Szakmai versenyeket szervez.

- Segíti a tagok bel- és külföldi kapcsolatainak kiépítését.

- Kötelezettséget vállal a szakma művelői közötti információk kölcsönös áramoltatására.

- Szakmai könyvek, illetve kiadványok összeállításában és véleményezésében részt vesz, illetve kezdeményezi ezek felülvizsgálatát és megjelentetését.

- Minden eszközzel támogatja a tanuló ifjúság szakmai képzését, elsősorban a szakirányú képzésért felelős pedagógusok gyakorlati munkáján keresztül, az Ifjúsági - vagy Oktatási Bizottság működtetésével.

- Javaslatot tesz a „Schnitta Sámuel” a Magyar Éttermi Kultúráért Életműdíj cím és a Postumusz díj, a „Schnitta Sámuel” emlékérem, valamint a „Szakmai Munka Elismeréseként” oklevél odaítélésére és azt saját jogkörében át is adja.

1.2. Dr. Kovács Mihályné javaslata annak szabályozása, hogy az Alapszabály 11/1 pontjában szerepel, hogy az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen,  azonban az alapszabályban sehol nincs megnevezve, hogy erről melyik szerve dönt / Közgyűlés, Elnökség/

Gyakorlati szempontokat figyelembevéve javasoljuk, hogy ebben a körben az elnökség döntsön, tekintve, hogy jelentősen megnehezítené a döntési folyamatot, ha emiatt minden alkalommal közgyűlést kellene összehívni. Így az elfogadásra javasolt szöveg az alábbi:

Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból. [Ectv. 34. § (1) bekezdés a.) pont] Erről az egyesület Elnöksége dönt.

1.3. A VII. 3. pont kiegészítése tárgyában Dr. Kovács Mihályné javaslata az volt, hogy az kerüljön kiegészítésre az alábbiak szerint:

a tagsági jogviszony akkor is megszűnik , ha tag 6 hónapon keresztül elmarad a tagdíj megfizetésével és az írásbeli felszólításban kitűzött póthatáridőig sem fizeti meg tartozását.

Az elnökség rámutat, hogy ezt jelenleg is tartalmazza a hatályos Alapszabály, így ebben a körben az indítvány tárgyalásának az elvetését javasolja. A hatályos Alapszabály szerint:

Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.

Kizárható a tag akkor is, ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább hat hónapos mulasztás elteltét követően az elnökség írásban – póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt.

1.4. Dr. Kovács Mihályné javasolta, hogy az egyesület válasszon felügyelő bizottságot.

Felügyelő bizottságot  a Ptk. 3:82. §--a s szerint akkor kötelező választani, ha a tagok száma meghaladja a 100 főt, vagy a tagok több mint fele nem természetes személy, illetve ha az egyesület éves bevétele meghaladja az 50 millió forintot.(Ectv. 40. § (1) bekezdés).

A felügyelő bizottság választása tehát nem kötelező az egyesületnél, így azt az elnökség nem javasolja, de a felvetés alapján szavazásra bocsátja a kérdést, hogy akar-e a tagság felügyelő bizottságot létrehozni, vagy sem.

1.5. Dr. Kovács Mihályné javasolta, hogy az Alapszabály X / 13. pontjába az öttagú ügyvezető szerv tagjainak „titulus" megnevezése külön-külön kerüljön feltüntetésre.

Az elnökség ezt szükségtelennek tartja, mert az egyesületekre vonatkozó jogszabály csak képviselőket említ, mindenfajta titulus nélkül. A titulusok használata az elnökség belső döntése lesz. A javaslat alapján az elnökség a közgyűlés elé terjeszti szavazásra, hogy legyen-e az elnökség tagjainak „titulusa”.

1.6. Dr. Kovács Mihályné javaslata továbbá, hogy az Alapszabály X.16 . pontjában rendelkezni kell, hogy az elnök akadályoztatása esetén ki, vagy kik helyettesítik.

Az elnökség javasolja ennek megfelelően az Alapszabály X.16. pontjának az alábbiak szerinti kiegészítését:

Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el.

A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.

A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.

Az elnök képviseleti joga önálló és általános, az akadályoztatása esetén eljáró két elnökségi tag képviseleti joga együttes és általános. 

1.7. Dr. Kovács Mihályné javasolta azt is, hogy az Alapszabály X.18 . pontja kerüljön módosításra, azzal, hogy az Elnökségi üléseket évente minimum kettő alkalommal kell összehívni.

Az Elnökség ennek megfelelően javasolja az Alapszabály X.18. pontjának az alábbiak szerinti módosítását:

Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább két (2) alkalommal tarja.

1.8. Voleszák Zoltán írásban jelezte, hogy a hatályos alapszabályból számtalan dolog kimaradt, ami a korábbi alapszabályban szerepelt.

Az Elnökség felhívja a figyelmet arra, hogy a jelenleg hatályos Alapszabályt a tagság 2016. november 30.-án megtartott közgyűlésén fogadta el a jelenleg ismert tartalommal. A 2017-es verzió kizárólag a székhely áthelyezésre vonatkozó módosító rendelkezéseket tartalmazta, így abban érdemi változás ezen kívül, a korábbi változathoz képest nem volt. Természetesen semmi akadálya nincs annak, hogy Voleszák Zoltán javaslatait ugyanúgy megtárgyalja a közgyűlés, mint Dr. Kovács Mihályné javaslatait.

Voleszák Zoltán javasolta, hogy kerüljön szabályozásra a rendes és a pártoló tagság intézménye. Ennek megfelelően az Elnökség javasolja az Alapszabály alábbiak szerinti kiegészítését:

X/A.

 1. Pártoló tagság (2011. évi CLXXV. tv.(Ectv) 4. § (5) bekezdése)

Azon természetes személy, aki az egyesület célkitűzéseivel egyetért, de az alapszabályban foglalt, tagokra vonatkozó kötelezettséget nem vállalja, pártoló tagként csatlakozhat az egyesülethez a VI. pontban leírt módon. A pártoló tag nem jogosult az egyesület tevékenységében résztvenni.

A pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. A pártoló tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető tisztségviselővé nem választható.

Az egyesület pártoló tagja lehet az a büntetlen előéletű természetes személy vagy jogi személy, aki vagy amely az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással kíván részt venni. A pártoló tag tagsági jogviszonya a belépési nyilatkozattal keletkezik, amelyet az elnökség egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással fogad el.

A pártoló tag köteles az egyesület részére vagyoni hozzájárulást teljesíteni, az alapszabály és a közgyűlés határozatait betartani. Nem veszélyeztetheti az egyesület céljainak megvalósítását és az egyesület tevékenységét.

A pártoló tag tagsági jogviszonya megszűnik:

 • a természetes személy pártoló tag halálával, nem természetes személy pártoló tag jogutód nélküli megszűnésével,
 • kilépéssel, bármikor, indokolás nélkül az elnökhöz benyújtott írásbeli nyilatkozat megtételével,
 • kizárással, ha a pártoló tag a jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.

A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. Az elnök a kizárást kezdeményező kérelem beérkezésétől számított 30 napon belüli időpontra köteles az elnökségi ülést összehívni. A kizárási eljárásban érintett pártoló tagot az elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A pártoló tag kizárásáról lehetőleg az ezzel a napirendi ponttal összehívott első elnökségi ülésen határozni kell. Az elnökségi ülést egy alkalommal legfeljebb 30 nappal  el lehet halasztani. A pártoló tag kizárása tárgyában az indítvány beérkezésétől számított három hónapon az elnökségnek határozatot kell hozni. A kizárást kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a pártoló taggal közölni kell. A határozatot a meghozatalát követő 8 napon belül a kizárással érintett pártoló tagnak írásban, postai szolgáltató útján tértivevényes levében meg kell küldeni.

A kizárt pártoló tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az egyesület elnökségéhez megküldött, de a közgyűlésnek címzett halasztó hatályú fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az elnökség 30 napon belüli időre köteles a közgyűlést összehívni. A közgyűlés a fellebbezés tárgyában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát az elnök nyolc napon belül írásban köteles a kizárással érintett pártoló tagnak megküldeni, aki a határozat hatályon kívül helyezése iránt a Ptk. 3:35-3:36. §-ai alapján bírósághoz fordulhat.

A kizárásra okot adó magatartásról való tudomásszerzéstől számított egy év eltelte után kizárási eljárás a pártoló taggal szemben nem folytatható le.

1.9. Voleszák Zoltán kérte, hogy legyen ismét ellenőrző bizottság.

Az ellenőrző bizottság választása nem kötelező az egyesületnél, így azt az Elnökség nem javasolja, de a felvetés alapján szavazásra bocsátja a kérdést, hogy akar-e a tagság ellenőrző bizottságot létrehozni, vagy sem.

1.10. Voleszák Zoltán kérte azt is, hogy az Alapszabály sorolja fel az egyesület tisztségviselőit.

Az Elnökség felhívja a figyelmet, hogy  a hatályos Alapszabály X.16. pontja ezt tartalmazza, így a kérdés tárgyalásának elvetését javasolja.

1.11.  Voleszák Zoltán azt is felvetette, hogy az Alapszabály rendelkezzen a tagság által indítványozott rendkívüli közgyűlés összehívásának lehetőségéről.

E körben az Elnökség az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő az Alapszabály módosítására:

 1. 6. Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

a./ az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

b./ az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

c./ az egyesület céljainak elérése veszélybe került,

d.) ha azt a rendes tagság 1/3-a, írásban, az ok és cél megjelölésével kéri.

Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

A rendes tagok 1/3-a által az ok és cél megjelölésével összehívni kért közgyűlést 15 napon belül köteles összehívni az elnökség. Ennek elmulasztása esetén a közgyűlés összehívását indítványozó tagok bármelyike jogosult összehívni. 

1.12. Hiányolta még az Alapszabályból, egyes korábbi terminológiák felsorolását, ismertetését, mint pl. az ügyvivő testület, régióelnökök, 12 tagú elnökség.

Az Elnökség felhívja a figyelmet arra, hogy a jelenlegi Alapszabályban ilyen tisztségek már nincsenek, az elnökség pedig 5 tagból áll.  A jelenlegi taglétszám ennyi tisztség és/vagy tisztségviselő választását nem teszi indokolttá.

A felvetés alapján szavazásra bocsátja a kérdést, hogy akar-e a tagság ügyvivő testületet felállítani, régióelnököket választani és az Elnökség létszámát 12 főre emelni?

1.13. Az Elnökség javasolja továbbá az Alapszabály VII. 3. pontjának az alábbiakkal történő kiegészítését:

Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít. Az egyesület jó hírnevét csorbítja. Feladatok elvégzését akadályozza és ezáltal a tagságra érdemtelenné válik.

 1. Elnök választás

Az ehhez szükséges ajánlási ív és az ajánlásra vonatkozó tájékoztató levél kiküldésre került a meghívóval együtt, mint annak melléklete! A szavazást az tette indokolttá, hogy az elnök mandátuma 2019. december 31. napján lejár.

Kivonat a szervezet alapadataiból:

A szervezet képviselői

Neve Török István János, elnök

Képviseleti jog terjedelme Általános

Képviseleti joggyakorlás módja Önálló

Megbízás időtartama határozott időre

Megbízás megszűnésének időpontja 2019.12.31

 1. Az elnökség tagjainak választása

Az ehhez szükséges ajánlási ív és az ajánlásra vonatkozó tájékoztató levél kiküldésre került a meghívóval együtt, mint annak melléklete!

 1. Egyebek

Bármely olyan felvetés, kérdés, amely a jelenlevő tagság szerint megbeszélést igényel, de abban határozat nem hozható!

         

Bejelentkezés

Partnereink

Baromfiudvar
E6d69b8381248c2797242765412faf90
Logo Sef
Logo Tp
Logonew
Mngsz
Vendeglatas00
Wacs

Copyright © 2017 Schnitta Egyesület. Minden jog fenntartva.