MAGUNKRÓL

 

SCHNITTA SÁMUEL
MAGYAR ÉTTERMI KULTÚRÁÉRT EGYESÜLET
SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE.

 

 Szervezeti

Az Egyesület szervezeti felépítése

A szervezeti felépítésben az alábbiak szerepelnek:
• közgyűlés
• Elnökség-elnök
• -2 alelnök
• titkár (adminisztratív)
• oktatási és ifjúsági ügyek szakértője
• szakmai tanácsadó testület
• a közigazgatási területekért felelős személyek / régióvezetők, megyei szakmai képviselők.
• tagság


Az Egyesület szervei

Az Egyesület vezető tisztségviselői, vezetése és működése

Az Egyesület vezető tisztségviselői: 3 személy (elnök és két alelnök).

Az Egyesület elnöke:
Török István János, 2017 Pócsmegyer-Surány, Rózsa u. 84.
2000 Szentendre Akácfa u.4.

Az Egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el.
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.

Az Egyesület bankszámlája felett az Egyesület elnöke jogosult rendelkezni. Utalványozásra az Egyesület Elnöke jogosult. Az Elnök akadályoztatása esetén az Elnökség egy tagját az Egyesület Elnöke felruházhatja utalványozási joggal. Az utalványozási jog tartalmát, esetleges korlátait írásban kell közölni az utalványozási joggal felruházott személlyel.

Az elnök képviseleti joga önálló és általános, az akadályoztatása esetén eljáró két elnökségi tag képviseleti joga együttes és általános.

 

Az elnökség tagjai:
- Vantal Gábor Attila, általános alelnök
3524 Miskolc, Jósika u.18.
- Vajda József, pénzügyi / gazdasági alelnök
4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 173.

Az elnökség hatáskörébe tartozik:
a) az Egyesület hivatalos képviselete minden fórumon, tanácskozáson és tárgyaláson;
b) az Egyesület tevékenységének szervezése és irányítása;
c) a szponzori tevékenység csatornáinak felkutatása, összehozásuk segítése;
d) az Egyesület operatív, napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
e) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
f) az éves költségvetés elkészíttetése a pénzügyi alelnök által, illetve annak a közgyűlés elé terjesztése;
g) az Egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések előkészítése, a döntés az alelnökökkel való konzultáció utáni közös meghozatala és végrehajtása;
h) a közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése;
i) az általa összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása, időnkénti frissítése az aktualitások figyelembe vételével;
j) biztosítani a lehető leghatékonyabb kommunikációt az Egyesületen belül, melynek fontos része a tagok visszajelzéseinek figyelembe vétele és felhasználása is;
k) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
l) a tagság naprakész nyilvántartása az Egyesület titkára irányításával;
m) az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése a titkár bevonásával;
n) az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
o) az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;
p) a tag felvételéről való döntés;
q) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal;
r) biztosítani az Egyesületi honlap folyamatos naprakészségét az Egyesületi titkár egyik legfontosabb feladataként.

Egyesület honlapján.

Az Egyesület egészét érintő ügyekben a sajtó képviselőit - az egymás között kialakított munkamegosztásnak megfelelően – az Elnök tájékoztatja. Az Elnökség tagjai a feladatkörükbe tartozó ügyben - az Elnök előzetes egyetértésével – tájékoztatást adhatnak a sajtó képviselőinek.

Az Egyesület egészét érintő ügyekben az Elnök, vagy előzetes egyeztetés alapján az az Elnökség által kijelölt tag tart a külső szervezetekkel kapcsolatot. Az Egyesület egyéb tisztségviselői a feladatkörükbe tartozó ügyekben közvetlenül tartanak kapcsolatot az érintett külső szervekkel. Az Egyesület egészének működését befolyásoló tárgyalásokról, az Egyesület részéről eljáró személy szóban vagy írásbeli emlékeztető formájában tájékoztatja az Elnökséget.

Az Egyesület nemzetközi kapcsolattartása az Elnökség hatáskörébe tartozik. Külföldi kiküldetésekről és külföldi vendég fogadásáról, az Egyesület részéről eljáró személy köteles jelentést készíteni az Elnökség számára.

Általános alelnök

Hatáskörébe tartozik:
a) minden olyan ügyben való részvétel és állásfoglalás, ami az ügyvezető elnöknél már a fentiekben felsorolásra került;
b) az ügyvezető elnök tevékenységének maximális segítése és támogatása;
c) az ügyvezető elnök helyettesítése esetleges betegsége vagy távolléte esetén;
d) kiemelt feladat a szponzori tevékenység sikerességének maximális segítése.

Gazdasági / pénzügyi alelnök

Hatáskörébe tartozik:
a) minden olyan ügyben való részvétel és állásfoglalás, ami az ügyvezető elnöknél már a fentiekben felsorolásra került;
b) az ügyvezető elnök tevékenységének maximális segítése és támogatása;
c) az Egyesület gazdasági / pénzügyi tevékenységének szervezése, irányítása és ellenőrzése;
d) a gazdasági / pénzügyi tevékenységgel összefüggő kifizetések, számlák, átutalások, dokumentumok ellenőrzése, irattározása és a naprakészség folyamatos biztosítása;
e) az Egyesület vagyonkezelésével, pénzügyi kimutatásaival kapcsolatos ügyek kezelése, éves költségvetés - és beszámolók elkészítése, ezek közgyűlés elé terjesztése;
f) a tagsági tagdíjak befizetéseinek folyamatos figyelése, ellenőrzése, az ezzel kapcsolatos visszajelzések és javaslatok / döntések meghozatala;
g) kiemelt feladat a szponzori tevékenység összefogása, irányítása, sikerességének biztosítása.

Területekért felelős személyek

Titkár (adminisztratív)
Korenika Attila (Kecskemét)
Feladatai:
a) az elnök munkájának maximális, minden irányú segítése;
b) rendszeres beszámolási kötelezettség az elnökségnek;
c) utasításokat az elnökség adja és intézkedni csak az ö egyetértésükkel lehet;
d) kiemelt jelentőségű az Egyesület honlapja naprakészségének biztosítása, folyamatos kezelése, a változások gyors átvezetése;
e) a tagság naprakész nyilvántartása;
f) az Egyesületen belüli kommunikáció segítése (tájékoztatók, körüzenetek, sürgős ügyek előkészítése, elkészítése);
g) a médiákkal való célirányos kapcsolattartás segítése, biztosítása.

 

 

Oktatási és ifjúsági szakértő:
dr. Kovács Mihályné, Valéria (Nyíregyháza)

Feladatai:
a) a szakképzési intézmények részére történő elvi állásfoglalások és konkrét, gyakorlati tanácsok nyújtása,
b) a különböző szakmai versenyeken sikeresen szerepelt fiatal szakemberek bevonása az Egyesület munkájába.

Szakmai tanácsadó testület:
Gaál Zoltán (Szolnok)
Neuwirth Imre (Budapest)
Ónodi Ferenc (Szabadbattyán)
Pincés Károly (Hajdúszoboszló)
Meskál Tibor (Budapest)

A tanácsadó testület tagjainak legfontosabb feladata az Egyesületi elnökség felé történő figyelemfelhívások és ezekkel összefüggő javaslatok mindenfajta szakmai – és vezetéssel összefüggő ügyekben.

A közigazgatási régiók felelős vezetői (régióvezetők):
Feladataik:
a) az Egyesület munkájának bemutatása és népszerűsítése a régión belül;
b) régióhoz tartozó szakképző intézményekkel, Kereskedelmi és Iparkamarákkal, vendéglátó vállalkozásokkal való kapcsolatok felvétele és folyamatos, harmonikus kapcsolattartás biztosítása;
c) régiókhoz tartozó megyék szakiskoláinak szakmai támogatása;
d) régióhoz tartozó Egyesületi tagok munkájának összefogása, koordinálása, részükre részfeladatok megbízása;
e) régióban támogatók / szponzorok megszerzése;
f) Schnitta Sámuel Országos Szakmai Emlékverseny régiós versenyeinek előkészítése, megszervezése a támogatók bevonásával és lebonyolítása;
g) régiós rendezvények, továbbképzések szervezése, ezeken keresztül is új tagok bevonása a régió, illetve az Egyesület munkájába;
h) kapcsolattartás az Egyesület elnökségével, beszámolók írása;
i) megyénként 1 személy, megyei szakmai képviselő/ segítő Schnitta tag
irányítása, bevonása a feladatokba.

A régiós megyék felsorolása, felépítése és működése

Minden régiónak egy vezetője van, akik alatt megyékként egy ún. megyei szakmai képviselő segíti a Régióvezető munkáját.
Ezt a megyei szakmai képviselőt a Régióvezetője látja el feladatokkal, irányítja, szervezi és ellenőrzi a tevékenységét. Ők meg támogatják, segítik a saját oldalukról a Régióvezetőt..

1.Budapest és Pest megye:

Régióvezető: Szabó Szilárd-Budapest

Budapest főváros szakmai képviselő: Farkas János-Budapest

Pest megyei szakmai képviselő: Huszár Péter-Cegléd

 

2. Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyék:

Régióvezető: Csörgics Krisztián-Győr

Győr-Moson-Sopron megyei szakmai képviselő:
Preisinger Tibor-Győr

Vas megyei szakmai képviselő:

Zala megyei szakmai képviselő: Börczi Balázs-Zalakaros

3. Komárom–Esztergom, Fejér és Veszprém megyék:

Régióvezető:

Komárom-Esztergom megyei szakmai képviselő:

Fejér megyei szakmai képviselő:

Veszprém megyei szakmai képviselő:

4. Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj és Zemplén megyék:

Régióvezető: 

Nógrád megyei szakmai képviselő:

Heves megyei szakmai képviselő:

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szakmai képviselő

5. Hajdú, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békés megyék:

Régióvezető: ifj.Pinczés Károly-Hajdúszoboszló

Hajdú megyei szakmai képviselő: Sági István-Hajdúszoboszló

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakmai képviselő:
Szakács Pál-Nagykáló

Békés megyei szakmai képviselő: Mladonyiczki László-Békéscsaba

 

 

6. Bács-Kiskun, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyék:

Régióvezető: Horváth Ferenc-Kisújszállás

Bács – Kiskun megyei szakmai képviselő:

Csongrád megyei szakmai képviselő:

Jász-Nagykun-Szolnok megyei szakmai képviselő:
Borics Dániel-Jászberény

 

7. Tolna, Somogy és Baranya megyék:

Régióvezető: Sághy Attila- Harkány

Tolna megyei szakmai képviselő: Szőke Anikó-Szekszárd

Somogy megyei szakmai képviselő: Szendrey Sándor-Siófok

Baranya megyei szakmai képviselő: